Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści.

RODO

 Klauzula Informacyjna


Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku,
ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku reprezentowane przez Dyrektora mgr Sławomir Kulpinski, ul. Pocztowa 14b, 89-410 Więcbork
tel. 523897055, email: www.ckziu-wiecbork.pl
2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji Państwa praw przez Dane kontaktowe: Sylwia Furs-Thomas telefon:
+48 531343014; e-mail: furs.sylwia@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku
z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia RODO);
2) wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki
i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b Rozporządzenia RODO);
3) marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania celem kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:
1. oznaczenie uczniów, rodziców, petentów pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL,
f) adres email,
g) numer telefonu itp.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;
2) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
3) w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
a następnie zniszczone lub archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Państwa prawa:
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/uzupełnienia danych, usunięcia danych, bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania,
do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W przypadku planowania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostaną Państwo poinformowani o tym innym celu wraz z informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a – f RODO.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 29.09.2020
Podpisał: Sylwia FURS
Dokument z dnia: 29.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 081