Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 18 września 2020 r.
Data publikacji strony internetowej: 09 marca 2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 stycznia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony
Tab – nawigowanie po głównych blokach strony
Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony
Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Fijas, kierownik@ckziu-wiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 523897055. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Instytucja znajduje się w budynku CKZiU w Więcborku przy ulicy Pocztowej 14b. Siedziba usytuowana jest w obiekcie spełniającym wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przede wszystkim dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych, posiada podjazd z poręczami, platformę schodową i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz parking.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Sławomir Kulpiński
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 236